Cercar en aquest blog

diumenge, 11 de gener de 2015

Calendari de les competències bàsiques 2015


Les competències bàsiques són una iniciativa de la comunitat europea amb la finalitat de millorar la qualitat de l’ensenyament impartit als centres educatius europeus i té dos objectius fonamentals:

• Uniformitzar la forma en què els països de la unió avaluem a l’alumnat, aconseguint així una garantia que tots compartim uns continguts comuns i una formació mínima comuna.

• Impulsar que l’aprenentatge a l’escola sigui més pràctic i funcional per a la vida diària. Garantint que l’alumnat aprengui coneixements i destreses que siguin aplicables en la seva vida diària i en la seva vida laboral futura. Es tracta de superar el model d’escola actual on l’objectiu és l’acumulació de coneixement en comptes de la seva posada en pràctica.


Podríem definir les competències com aquells coneixements i habilitats que ens doten de la cultura comuna imprescindible, que ha d’adquirir un ciutadà, i l’alumnat en la seva etapa escolar, per resoldre tasques de la vida real que li facin més culte, lliure i responsable.

Les activitats proposades són per fer en família, el grau de col·laboració, autonomia i responsabilitat adequat per realitzar cadascuna de les activitats proposades estarà determinat per l'edat dels fills i filles . 


El calendari tracta de ser un joc, a manera de guia per a la família, per assajar activitats que entrenin els sabers dels nostres fills i filles, i augmentin les oportunitats d’èxit de la vida escolar i social.
En cada dia del mes trobarem una tasca lligada a una competència que  donarà pistes sobre quin tipus d’activitats poden realitzar les famílies per treballar a casa les competències bàsiques, i així, complementar el treball que el professorat faci sobre les mateixes a l’escola.